KELA – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysikaalinen Hoitolaitos Karvonen Oy toimii palveluntuottajana Kelan järjestämässä ja rahoittamassa vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Kuntoutusta toteutetaan avoterapiana sekä Vieremän että Sonkajärven toimipisteissämme.

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan suoriutumista ja osallistumista arkipäivässä. Lisäksi kuntoutujaa motivoidaan omaehtoiseen harjoitteluun. Kuntoutujan kanssa suunnitellaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet ja kunotutusta toteutetaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteen asettelussa käytämme kelan standardin mukaisesti GAS-menetelmää.

Tarjottavia terapiamuotoja ovat:

  • Fysioterapia

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaalle henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia, mikäli hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoriutumis- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä saavat kuntoutuksen avulla keinoja kuntoutujan omatoimiseen harjoitteluun ja kuntoutumista tukevan arjen rakentamiseen.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi katsotaan henkilö, joka on alle 65-vuotias ja

  • ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • kokee huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa arjessa
  • suoriutumis- ja osallistumisrajoite liittyy sairauteen tai vammaan, ja siitä aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia vaan myös suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai terapiana kuntoutujan omassa lähiympäristössä. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Jokainen kuntoutusmuoto  toteutetaan ohjauksellisella otteella laajassa yhteistyössä kuntoutujan, hänen omaisten ja muun lähiverkoston kanssa. (Linkki: kela – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja palvelut )

Julkinen terveydenhuolto vastaa sellaisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, joka liittyy välittömästi sairaanhoitoon. Lisäksi terveydenhuolto vastaa kuntoutussuunnitelman mukaisen kuntoutuksen järjestämisestä, jos sitä ei voida järjestää Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan. Tarvetta arvioitaessa otetaan laaja-alaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja kuntoutuksen toteuttamisessa on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lähtökohta.

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa yhdessä kuntoutujan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma.

 

LINKKEJÄ:
Kelan – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus